Psykiatriplan 2019-2022

 

Herlev Kommunes socialpsykiatri består af en bred vifte af tilbud, der på forskellig vis tilbyder individuelt tilrettelagt hjælp og støtte til omkring 120 borgere med psykosociale vanskeligheder i varierende grad.

Hvad enten behovet gælder en specifik problematik her og nu eller langvarig støtte døgnet rundt, arbejder alle socialpsykiatriens tilbud rehabiliterende.

Det betyder, at indsatserne er individuelle og gives ud fra en recoveryorienteret tilgang.

For hverdagens samarbejde mellem borgere og ansatte betyder det, at omdrejningspunktet altid er det enkelte menneskes proces med at genvinde magten i egen tilværelse og muligheden for at leve et selvstændigt liv, der så vidt muligt svarer til den enkeltes drømme, håb og ønsker.

 

Om udviklingsplanen

Denne plan beskriver Herlev Kommunes ønsker for udviklingen af den samlede socialpsykiatri. Planen skal sikre, at der fortsat arbejdes målrettet med de indsatser og metoder, der anvender ressourcerne bedst muligt og skaber progression i borgernes liv, så de får mulighed for en selvvalgt og selvstændig livsførelse.

Udgangspunktet for ”Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2019 - 2022” er Budgetaftale 2018. Planen indeholder en fælles ramme med relevante temaer for både brugere, pårørende og kommunen.

For at sikre at relevante interessenters synspunkter blev indarbejdet i planen, blev der afholdt dialogmøde den 3. oktober 2018. I alt deltog 30 pårørende, medarbejdere og brugere af socialpsykiatrien. Dialogmødet har bidraget med væsentlige input til planen og er med til at konkretisere de tematiserede indsatser og sikre bredere relevans.

”Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2019 – 2022” er opbygget således, at der til hvert tema er en faglig uddybning, en beskrivelse af det der fokuseres på samt kondenserede input fra pårørende, medarbejdere og brugere. Denne samlede viden danner grundlag for de handlingsorienterede indsatser.

Resultaterne af indsatserne opgøres ved den årlige opfølgning af planen.

Planen sætter fokus på følgende temaer:

  • Netværk og fælleskaber
  • Borgeren i centrum
  • Sundhed

De tre temaer er udtryk for dimensioner i borgerens liv, der relaterer direkte til muligheden for at

genvinde magten i eget liv og blive mest muligt selvhjulpen og aktiv i forhold til lokalsamfundet.

Som en del af processen vil det blive undersøgt, om der er tilbud, der skal kvalificeres for at støtte kommunens sårbare borgere yderligere. Det betyder, at arbejdet med planen kan afstedkomme ønske om at omlægge eksisterende indsatser. Tilsvarende kan der blive behov for at udvikle medarbejdernes kompetencer og fokusere på rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer.

Du kan læse hele udviklingsplanen for Socialpsykiatrien 2019-2022 her

 

Udviklingsplanen er afsluttet

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 er afsluttet. Erfaringerne fra udviklingsplanen, vil sammen med de idéer/drøftelser vi har haft på vores internat i efteråret, danne grundlag for den videre udvikling af Socialpsykiatriske Tilbud.