Bostøtten

Bostøtten tilbyder hjælp og støtte til at mestre eget liv, såvel personligt som socialt. Målet er at bevare eller forbedre psykiske, fysiske og/eller sociale funktioner og dermed fremme muligheden for et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig uden støtte.

Støtten ydes både individuelt og i grupper. På denne side kan du læse om de tilbud, der tilbydes individuelt. Du kan læse om de gruppetilbud/-forløb, som Socialpsykiatriske Tilbud tilbyder under punkterne Ungetilbuddet, mental sundhed og fysisk sundhed.

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte i eget hjem ydes efter Serviceloven §85.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der bor i egen bolig og har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger.

Støtteforløb

Der tilbydes socialpædagogisk støtte i to forskellige forløb, et alment og et udvidet forløb.

Alment socialpædagogisk forløb

Dette forløb er til dig, der har et mindre behov for støtte.

Du vil typisk mødes med din kontaktperson hver eller hver anden uge på faste dage. Ved ferie eller sygdom får du som udgangspunkt ikke tilbud om besøg af en anden. Vi foretager dog altid en konkret vurdering i forhold til dit behov for hjælp og støtte.

Støtten ydes primært på hverdage i tidsrummet kl. 8:00-15:00.

Udvidet socialpædagogisk forløb

Udvidet pædagogisk støtte er til dig, der har behov for mere omfattende støtte. Det kan være, at du lever meget isoleret med sparsom kontakt til omverdenen, eller at du har svært ved at tage imod den hjælp, som du har brug for. Det kan også være, at du bor i et botilbud og ønsker at flytte i egen bolig, eller at du er visiteret til et botilbud og i ventetiden har brug for mere støtte.

Støtten tilpasses, i det omfang det er muligt, efter dit behov. Det betyder, at både omfanget af støttetimer samt tidspunktet for besøg kan variere fra uge til uge. Ved ferie eller sygdom får du som udgangspunkt besøg af en anden kontaktperson fra teamet.

Støtten ydes på hverdage primært i dagtimerne samt 2 til 3 gange om ugen i aftentimerne frem til kl. 21:00. De øvrige aftener samt alle dage fra kl. 21:00 til kl. 9:00 er der mulighed for telefonisk støtte af en socialpsykiatrisk medarbejder fra Juvelhuset. Der er desuden mulighed for støtte på udvalgte helligdage i tidsrummet kl. 11:00-16:00.

Hvad ydes der støtte til

For begge støtteforløb kan den socialpædagogiske støtte bestå af hjælp på en række forskellige områder. Det kan blandt andet være:

  • Støtte til at træffe beslutninger og opnå egne mål
  • At få struktur på hverdagen og undgå kaos
  • Udvikling eller opretholdelse af personlige eller sociale kompetencer/færdigheder
  • Støtte til praktiske gøremål f.eks. oprydning, indkøb og tøjvask
  • Støtte til at læse breve eller styre egen økonomi
  • Ledsagelse til lægebesøg og kontakt til offentlige instanser
  • Råd om personlig hygiejne
  • Støtte til at etablere og fastholde sociale netværk
  • Vejledning i at færdes i det offentlige rum og hjælp til at benytte offentlig transport
  • Rådgivning i sund livsstil

Støtten har et rehabiliterende sigte, hvor der er fokus på udvikling af færdigheder men også på at forhindre tab af færdigheder. Målet er, at du genvinder mest mulig kontrol over eget liv. Støtten ydes som hjælp til selvhjælp, og du forventes derfor at tage del i opgaverne.

Hvilke opgaver, der konkret arbejdes med, afhænger af de indsatsmål, som du har aftalt i samarbejde med din sagsbehandler. Du kan læse mere om visitation til socialpædagogisk støtte her.

Vi har desuden lavet en pjece med lidt praktiske informationer til dig, der er visiteret til socialpædagogisk støtte.